Lesreglement

Conform de VNT

Algemene voorwaarden trainingen bij TPC VOLHARDING-Meerssen

 1. Iedereen die training wil volgen bij TPC VOLHARDING dient lid te zijn van de vereniging. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers.
 2. De inschrijving dient tijdig te gebeuren door het betreffende inschrijfformulier te printen en volledig en ondertekend te bezorgen bij de daarop aangegeven personen en adressen.
 3. De indeling en (mogelijke) verandering van groepsindeling, dag of tijdstip staat onder supervisie van de TC van TPC VOLHARDING en de trainers. Het streven is om zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren en verhinderingen.
 4. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden mogelijk dat in onderling overleg de groep, dag of tijdstip wordt gewijzigd. Na de tweede training worden daarin geen veranderingen meer aangebracht. De train(st)er bepaalt uiteindelijk de definitieve groep- en tijdsindeling. In deze indeling worden ook de mogelijke dag of tijdstippen van de inhaallessen vermeldt.
 5. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen. Als het aantal personen in een groep onverhoopt kleiner is dan dat aantal, dan zal het lesgeld worden aangepast.
 6. Het trainingsgeld wordt geïnd volgens de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven op het inschrijfformulier. De betreffende factuur wordt in de eerste trainingsweek verstrekt aan alle deelnemers. Lesgelden dienen rechtstreeks aan de trainer voldaan te worden.
 7. Mocht de inschrijving uwerzijds onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan dient u de trainer per omgaande schriftelijk of per mail daarvan op de hoogte te stellen. Tot 1 week voor aanvang van de trainingen kunt u zich kosteloos terugtrekken.
 8. Mocht u na de eerste training afzien van verdere deelname van de training, dan vindt geen restitutie plaats van de trainingsgelden en bent u onder alle omstandigheden het volledige trainingsgeld verschuldigd. De overige groepsleden worden in dat geval niet geconfronteerd met onvoorziene hogere trainingskosten.
 9. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer wordt de les door een andere trainer overgenomen. Mocht een vervangende trainer niet voorhanden zijn wordt de training ingehaald. De trainer meldt tijdig aan zijn groepsleden het wel/niet doorgaan van de training.
 10. Indien u zelf verhinderd bent de trainingsles te volgen, dan dient u dit tijdig door te geven aan de trainer. Ongeacht de reden die hieraan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.), heeft u geen recht om deze les ingehaald te krijgen. Er vindt dan ook geen financiële vergoeding plaats. In overleg met de trainer kan wel naar een passende oplossing worden gezocht voor een vervangende training, in een andere groep, op een ander tijdtip.
 11. In die gevallen waarin er onvoldoende banen voor trainingen beschikbaar zijn vanwege competitieverplichtingen, komen trainingen te vervallen. De betreffende les zal, in overleg met de trainer, ingehaald worden. Lessen die uitgevallen zijn door slechte weersomstandigheden worden ingehaald, met een maximum van twee lessen per seizoen. Indien de inhaallessen door slechte weersomstandigheden wederom uit komen te vallen bestaat de mogelijkheid dat de lessen geheel komen te vervallen als verdere verschuiving van de inhaallessen strookt met het te volgen schema van een nieuwe, ingeplande lescyclus (voorjaar/najaar) van de trainer bij TPC VOLHARDING-Meerssen. De trainer communiceert dit duidelijk naar de trainingsgroep.
 12. De trainer beoordeelt tijdig of een training door de weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. Hij meldt dat tijdig aan zijn trainingsgroep. Trainingen die zijn aangevangen, maar na 20 minuten door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 13. De trainingen vinden in beginsel niet plaats op zon- en feestdagen en niet in de algemeen geldende vakantieperiodes. Dit geldt ook voor inhaallessen. In overleg met de trainer kan hier eventueel van worden afgeweken. Het is de trainer die bij een eventuele afwijking, zonodig in overleg met de TC van TPC VOLHARDING-Meerssen, uiteindelijk een beslissing neemt. Tijdens de eerste training geven de trainers aan de cursisten de trainingsdata incl. inhaallessen door.
 14. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer, of de vereniging TPC VOLHARDING-Meerssen, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
 15. Voor alle voorkomende vragen kunt u contact opnemen met de trainer, mocht hij geen antwoord kunnen geven of geen oplossing aan kunnen dragen zal er overleg gevoerd worden met de TC van TPC VOLHARDING.