Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging dient te gebeuren bij de ledenadministratie per brief of per email: ledenadmin@tcvolharding.nl met ontvangstbevestiging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.